Smart Dashboard

 

Electronisk styrning blir en helhet

med Smart Dashboard!

 

System för elektronisk styrning har under åren blivit allt vanligare i våra tunga fordon. De ifrågasätts inte idag utan är en självklar del av alla moderna konstruktioner. Elektroniksystemen är intelligenta och kan förbättra styrprecision, minska bränsleförbrukning och hantera komplexa styruppgifter som är praktiskt omöjliga att utföra med annan teknik.

Samtidigt som styrsystemen snabbt fått en allt större uppgift i fordonen har utvecklingen av gränssnittet mot föraren släpat efter. I många fordon sitter fortfarande diskreta instrument och fysiska reglage som begränsar manöverfunktioner och vilken information som kan visas. Några har displayer som del av instrumenteringen men få har till fullo utnyttjad den potential som den datorbaserade tekniken erbjuder.

 

Display

När det gäller val av display är det viktigt att göra klart för sig vilken information som skall visas i de olika driftfallen. Detta tillsammans med utrymmet för en bra placering i hytten är avgörande för displayens storlek och upplösning.  Viktigt är också att kunna hantera ljusstyrkan vid olika ljusförhållanden. I hytterna blir det mer och mer glas så det finns sällan möjlighet att skärma av solstrålning från alla håll. Därför måste displayen ha hög ljusstyrka samtidigt som den automatiskt måste kunna regleras ner vid körning i mörker. Det finns idag bra skärmar på marknaden men man skall vara noga med att praktiskt värdera alternativen då det är flera olika egenskaper som samverkar för att ge den önskade bildupplevelsen.

 

Touchskärm

Man kan nog säga att det är på denna sida som den största utvecklingen har skett under de senaste åren. Ser vi något år tillbaka dominerade resistiv teknik, väl fungerande till låg kostnad. Den saknade tyvärr en distinkt och bra känsla samtidigt som den drog ner displayens ljusstyrka. Med de nya tekniker som har kommit fram i samband med de moderna smarta telefonerna har touch-skärmen fått ett stort uppsving. Vi har idag tillgång till skärmar med multi-touch och gest-styrning. Med dessa nya möjligheter kan användargränssnitten göras än mer attraktiva och användarvänliga. Den breda spridningen av de smarta telefonerna har också gjort att användarna kan utnyttja och efterfrågar den här typen av lösningar. Med dagens touch-skärmar kan man till stor del eliminera behov av diskreta knappar och reglage för att ersätta dem med kontroller i touch-skärmen. En stor fördel med detta är ju också att du inte begränsas till en uppsättning utan har möjlighet att anpassa kontrollerna till de olika sidorna i applikationerna.

 

Designlösningar

Under de tidiga åren med displayer i fordonen handlade det oftast om att montera in en mer eller mindre kapslad enhet på lämplig plats i hytten. Hytten i sig var praktiskt utformad och ingen större möda ägnades åt design. I den ökande konkurrensen har också design blivet en viktig faktor i de tunga fordonen och vi ser nu allt fler nya maskiner där tillverkarna lägger vikt vid utseende och stil. Man kan i princip urskilja tre olika integrationsnivåer. Kapslad displayenhet för montering på fäste, för infällning i panel eller helintegrerad för montage bakom instrumentbrädan. I det sista alternativet kan displayerna monteras bakom ett glas eller en plastskiva för att få ett enhetligt och skyddat utförande. Med rätt val av teknik kan detta ske utan att pekfunktionen försämras. I det senaste fallet får designern helt andra möjligheter att anpassa utseende, form och funktion för styrsystemet koordinerat med övriga funktioner som skall finnas i hytten.

 

Multidisplay

I en standardapplikation är det normalt tillräckligt med en displayenhet. Men i många applikationer finns behov av att se mer information samtidigt utan att behöva navigera mellan olika bildsidor. Föraren måste se viktiga driftparametrar kopplat till framförandet av basmaskinen samtidigt som en eller flera applikationer skall övervakas. I fordonen finns sällan plats för stora displayer och en bra lösning är då att fördela visualiseringen på flera enheter. I detta sammanhang har touch-skärmen en unik fördel med sin starka koppling mellan bild och manöveråtgärd.  När man använder flera displayer är det viktigt att se till att lösningen görs homogen så att sambanden mellan de olika enheterna förblir synkroniserade.

 

Uppkoppling och infotainment

Det finns idag stora krav på att kunna köra olika standardapplikationer från fordonet. Det gäller kanske främst arbetsfordon där föraren tillbringar stora delar av arbetsdagen i förarsätet och behöver kommunicera med omvärlden. Men också i sammanhang där man vill förmedla on-line information, radio, video och musik till passagerare. Här finns stora vinster om man kan integrera MMI för styrning och distribution av dessa funktioner. För att detta skall bli effektivt krävs en stark datorplattform och en miljö som kan hantera integrationen av de olika applikationer man vill ha med. Viktigt att hålla sig till öppna standarder som Windows, Android, Ethernet och USB för att bygga plattformen och sammankoppla resurserna. Då finns alltid möjligheter att hantera behov av utökningar och nya funktioner då kraven på denna typ av applikationer hela tiden tenderar att öka. En annan viktig fråga som man inte får glömma bort i detta sammanhang är behovet att kunna isolera maskinkritiska funktioner från de mer personorienterade. Med dagens datorer kan detta lösas men det kräver en särskild omsorg.

 

Smart  dashboard

Vad vi menar med Smart dashboard är egentligen en kombination av de områden vi har avhandlat ovan. Det är en lösning där man fullt ut utnyttjar flera tillgängliga tekniker och serverar den till användaren på ett effektivt och väl anpassat sätt. Behoven är idag inte bara ett fordonsbundet system för styrning av maskinen och dess applikationer utan ett system med omfattande kommunikation och alla de servertjänster man normalt kan få tillgång till från en internetansluten dator. Vi ser exempel på integrerade Fleet Management system, navigerings- och spårningssystem baserade på GPS, produktionsrapportering, körorder och integrationer med andra serverbaserade applikationer för att bara nämna några. I denna komplexa miljö ökar också kraven på att snabbt kunna anpassa driftmiljön till de olika förarna som språk och komfort eller till driftsituationer som definieras av applikationerna. Detta löses genom föraridentifiering, via inloggning eller identifiering med RFID. Smart dashboard handlar helt enkelt om att skapa en konsistent miljö för föraren. Idag ser vi skräckexempel på lösningar där ett flertal delsystem från olika leverantörer formligen kastats in i hytten utan samordning. Det bästa sättet att råda bot på detta är att välja en bra plattform och se till att de olika systemen integreras i denna.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se